Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Kassacentrum B.V.

Gevestigd te Zoetermeer aan de Chroomstraat 34

Kamer van Koophandel Haaglanden; dossiernummer 84560754

Artikel 1: Toepasselijkheid
 1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of verrichten van diensten, evenals op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijk schriftelijke bevestiging daarvan door ons. Indien wij niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangen, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte nalevering van deze voorwaarden te verlangen.
 3. Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; ieder rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ons een verbintenis is aangegaan, dan wel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.
Artikel 2: Aanbiedingen
 1. Alle door ons aan wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.
 2. Ten aanzien van verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op internetsites en andere gegevens behouden wij ons nadrukkelijk prijswijzigingen en (druk-)fouten voor.
Artikel 3: Overeenkomsten
 1. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, bedingen door onze medewerkers of tussenpersonen gemaakt kunnen transactie, uitspraken en/of binnen 5 werkdagen worden herroepen door onze volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen.
 2. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of afleverbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling c.q. aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, danwel indien aan ons is gebleken dat wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, danwel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd ons recht de door ons geleden schade van wederpartij te vorderen. Alsdan zijn wij gerechtigd de geleverde goederen, onmiddellijk bij wederpartij terug te-doen-halen, waarbij wederpartij reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde ons in het bezit te stellen van de goederen.
Artikel 4: Prijzen
 1. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen in Euro's af magazijn (ex works), exclusief BTW., verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Indien na opdrachtbevestiging in een der bovengenoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voor zover dat niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeengekomen prijs geven wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren.
 3. Bij iedere individuele opdracht, ongeacht het orderbedrag, kunnen wij handelingskosten in rekening brengen.
 4. Voorts kan bij iedere individuele opdracht, waarbij het totaalbedrag exclusief BTW niet groter is dan €250.00, €12.00 order- en administratiekosten in rekening worden gebracht.
 5. Bij het uitsluitend bestellen van spareparts onder de € 125.00 wordt - onverminderd eventuele bovenstaande kosten - €12.00 in rekening gebracht.
 6. Bij opdrachten, welke onder rembours verzonden dienen te worden, brengen wij € 7.80 in rekening.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
 1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade ten gevolge van verminking, vernietiging, zoekraken of op andere wijze verlies of onbruikbaar raken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers en daaruit voortvloeiende schade, schade aan roerende of onroerende goederen, dan wel aan personen, al het voorgaande zowel bij wederpartij als bij derden, indien die schade is veroorzaakt door ons geproduceerde en/of geleverde en/of geïnstalleerde goederen en programmatuur en/of verrichte diensten of door welke andere oorzaak ook, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft en tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van ons. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade als in de vorige zin bedoeld indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van onze ondergeschikten en/of van door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 2. Wederpartij vrijwaart ons en onze medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door ons geleverde diensten en producten.
 3. Wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken door derden die in opdracht van wederpartij werkzaamheden verrichten ten behoeve van de overeengekomen projecten en/of diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten en schaden die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van wederpartij of door wederpartij bij het project betrokken derden.
 4. Alle risico's en aansprakelijkheden, voortvloeiende uit de door ons ten behoeve van wederpartij verrichte diensten en/of werkzaamheden worden geacht op wederpartij te zijn overgegaan op het tijdstip van ontvangst of op het tijdstip waarop de overeenkomst met wederpartij ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.
 5. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de met wederpartij gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. ledere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.
Artikel 6: Garantie en reparatie
 1. Wij verstrekken slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voor zover wij garantie ontvangen van onze leveranciers. Het recht op garantie dient door de wederpartij te worden aangetoond, zo nodig middels opgaven van serie- of licentienummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens.
 2. De in lid 1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt, indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of naar ons oordeel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
 3. Indien de wederpartij goederen ter reparatie, al dan niet in het kader van garantie, wil aanbieden, draagt zij de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en vastleggen van de staat, waarin het te repareren goed wordt aangeboden. De verpakking dient duidelijk te zijn voorzien van een door ons toegekend RMA nummer. Wij hebben het recht om een aangeboden goed te weigeren en op kosten van de wederpartij te retourneren, indien door ondeugdelijke verpakking schade is geleden en/of indien het goed niet is voorzien van een RMA nummer.
 4. Behoudens indien de reparatie in het kader van garantie wordt verricht, wordt vooraf een schriftelijke opgave gedaan van de kosten voor reparatie. Wij zijn gerechtigd de kosten van opsporen van gebreken die als gevolg van deze bepalingen niet door garantie gedekt worden, aan wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij ons gebruikelijke tarieven, te vermeerderen met de eventuele kosten van retourzending en (her-) verpakking. Dit geldt ook, indien geen gebreke worden geconstateerd of indien de wederpartij ervoor kiest om- na een opgave van de reparatiekosten- de reparatie niet te laten uitvoeren. De garantie op reparaties bedraagt 30 dagen.
Artikel 7: Betalingen
 1. De betaling van de door ons te leveren producten dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.
 2. Betaling van de door ons toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of producten, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegelaten.
 3. Wij zijn altijd gerechtigd van wederpartij meer zekerheid te vragen voor de nakoming van haar verplichtingen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft ons het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.
 4. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als door wederpartij faillissement, surseance van betaling of onder-curatele-stelling is of wordt aangevraagd, wanneer en beslag op de goederen of vorderingen van wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of -voor zover een rechtspersoon zijnde- wordt ontbonden.
 5. Indien het volgens factuur door wederpartij aan ons verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan ons vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten.
 6. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het invorderingsbedrag exclusief BTW, met een minimum van € 350.00 exclusief BTW, alsmede de volledige kosten, waaronder de proceskosten en de kosten van onze juridische raadslieden, voor rekening van wederpartij. E.e.a. onverminderd ons recht op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.
 7. ledere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem aan ons verschuldigde rente alsmede van de door ons gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.
Artikel 8: Reclame
 1. Eventuele reclame, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en aangetekend bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, kunnen zij niet ontvangen beschouwd te worden en wordt wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 2. Wij zijn slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens ons bestaande verplichtingen, uit welke verbintenis tussen hem en ons dan voortvloeiende heeft voldaan.
Artikel 9: Uitvoering werkzaamheden
 1. De werktijden van ons personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.30 uur, zaterdagen zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend.
 2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waardoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door ons bepaald.
 3. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 2 genoemde plaats steeds door wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door ons wordt bepaald.
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen voor de betaling is wederpartij daarom niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.
 2. Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichting uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.
 3. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico's te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeven van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
 4. De wederpartij verlicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.
 5. Tot op het tijdstip waarop wederpartij aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens ons heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van ons te beschikken en gebruik te maken de door ons opgestelde programma's en andere uitkomsten van de door ons verrichte werkzaamheden, en behouden wij ons het recht om reeds geleverde programma's te blokkeren, zo deze niet kunnen worden gebruikt.
 6. Indien wederpartij jegens ons in gebreke is, is hij gehouden om binnen 48 uur nadat hij daartoe schriftelijk door ons is gesommeerd, de programma's en andere uitkomsten van de werkzaamheden van ons aan ons ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500.00 verbeurt voor iedere dag dat hij hiermee in gebreken blijft en/of van de programma's en andere uitkomsten gebruik blijft maken.
 7. Wij behouden ons alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor en programmatuur indien en voor zover daarop geen industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten.
Artikel 11: Geheimhouding
 1. Wij zullen zodanige maatregelen nemen dat alle door wederpartij aan ons ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de door wederpartij aan ons verstrekte opdracht. Wij zullen deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van wederpartij niet aan derden kenbaar maken.
 2. Wij zullen redelijke aanwijzingen van wederpartij omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.
 3. Indien wij ons verbinden om gegevens die wederpartij aan ons verstrekt met behulp van onze eigen apparatuur te verwerken, staat wederpartij er voor in dat de documentatie, welke wij aan wederpartij zullen verstrekken de wederpartij in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan ons ter verwerking aan te bieden, alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder onze schriftelijk toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt.
Artikel 12: Annulering
 1. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk aan ons te geschieden.
 2. Tenzij anders overeengekomen kunnen overeenkomsten met betrekking tot opdrachten welke door ons op basis van nacalculatie uitgevoerd worden, door zowel ons als wederpartij enkel schriftelijk opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Indien de kosten voor het advies, berekeningen, ontwerp, tekeningen, modellen etc. separaat in de offerte zijn opgenomen of anderszins separaat tussen partijen zijn overeengekomen, dienen deze kosten te alle tijde door de wederpartij te worden betaald.
 4. In elk geval dient de wederpartij naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering 15% van de overeengekomen totale contract som-voor zoveel van toepassing verminderd met de verschuldigde bedragen op grond van lid 3- aan ons te betalen.
 5. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zullen wij gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname. De goederen dienen in onberispelijke staat te zijn en in de originele onbeschadigde verpakking. Als na de overeenkomst tussen de partijen is beslist of goederen retour komen is de beoordeling van de staat waarin het product retour gekomen is alleen aan een medewerker van ons.
Artikel 13: Medewerking wederpartij
 1. Wederpartij zal ons steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke wij nuttig of noodzakelijk achten teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
 2. Indien is overeengekomen dat wederpartij aan ons apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties welke wij aan wederpartij ter kennis zullen brengen.
 3. Wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimte waar wij onze werkzaamheden ten behoeve van wederpartij dienen te verrichten, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de geleverde zaken waarop garantieverplichtingen betrekking hebben zich bevinden, in daaraan door ons te stellen eisen van temperatuur, overeenstemming wordt gebracht met vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen, en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
 4. Alle door ons te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig en/of deugdelijk nakomen door wederpartij van de in dit artikel genoemde verplichtingen, komen voor rekening van de wederpartij.
Artikel 14: Wijzigingen
 • Hoewel wij een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zullen overwegen, zijn wij tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een wijziging dient door wederpartij schriftelijk aan ons verzocht te worden, en is slechts bindend indien en voor zover die wijziging schriftelijk door ons is aanvaard.
 • Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot meerwerk en extra levering door ons, zullen die door ons steeds volgends de dan geldende tarieven aan wederpartij in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of aflevering leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch wij behouden ons het recht voor om wederpartij de door ons reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
 • Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk door ons aan wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en e kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door ons wederpartij daartegen protesteert. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan; wijzigingen van de (systeem-)specificaties nadat deze door wederpartij zijn goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.
Artikel 15: Duurovereenkomsten

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een transactie, die tussen partijen voortdurende verbintenissen in het leven roept, voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging. Opzegging door de wederpartij kan alleen geschieden door schriftelijke mededeling aan ons en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, niet eerder ingaand dan op de dag na datum van ontvangst van die mededeling.

Artikel 16: Overmacht
 1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan; elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van ons gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen; vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van onze ondergeschikten of door ons ingeschakelde derden, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, geheel of gedeeltelijk staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze toeleveranciers.
 2. In geval van overmacht als bedoeld in het vorige lid - ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien - waardoor wij tijdelijk niet in staat zijn de overeenkomst na te komen, zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, te onzer keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan wederpartij te voldoen. Wederpartij is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan ons verleende opdracht in te trekken.
 3. Indien wij gedeeltelijk aan onze verplichting hebben voldaan ten tijde van het intreden van de overmacht, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren en is wederpartij gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 17: Levering, montage en installatie
 1. Eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van wederpartij en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. De termijnen van nakoming, waaronder levertermijnen, worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingtermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie.
 3. Het tijdvak binnen, c.q. het tijdstip waarop wij de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zullen moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijk wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan optreedt, zodat vertraging wordt veroorzaakt in de (op)levering, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering, dienovereenkomstig verschoven, zulks onverminderd het bepaalde in voorgaand artikel voor het geval dat wij door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet na kunnen komen.
 4. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen, totdat de wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft bevestigd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering jegens ons heeft voldaan.
 5. Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens en/of materialen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van ons, worden de werkzaamheden geacht door wederpartij te zijn aanvaard.
 6. Verzending, vervoer en/of overdracht van de goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening en risico van wederpartij. Indien wij van oordeel zijn, dat de verpakking van een door ons (bijvoorbeeld ter reparatie) ontvangen goed niet deugdelijk is, zijn wij gerechtigd op kosten van de wederpartij het goed van nieuwe deugdelijke verpakking te voorzien. Wij zijn slechts gehouden een verzekering aft e sluiten indien en voor zover wijons daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden.
Artikel 18: Toepasselijk recht
 1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
 2. De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voorwaarden.
 3. In ieder geval komen partijen overeen, data als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatieve van die artikelen.
Artikel 19: Geschillen

Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats 's-Gravenhage, onverminderd ons recht om de wettelijke of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Aldus gedeponeerd bij de K.V.K. Haaglanden